Regulamin serwisu

Regulamin serwisu m2med

§1 Postanowienia ogólne

Słownik:
1)      m2med Usługodawca z siedzibą w 

2)      Serwis – serwis internetowy prowadzony przez m2med pod adresem www.m2med.pl (na stronie www.m2med.pl)

3)      Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4)      Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

-  dokonała Rejestracji w Serwisie przez stronę www.m2med.pl,

- dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, -

- dokonała rezerwacji terminu u specjalisty za pomocą Kalendarza Wizyt,

- skorzystała z możliwości wydania opinii na temat usługi w serwisie,

- skorzystała z możliwości zadawania pytań specjalistom na stronie www.m2med.pl (m2med),

- skorzystała z innych możliwości dostępnych na stronie usługodawcy.

5)      Specjalista (w tym także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą)– osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, która prezentuje (wizytówka) lub oferuje swoje usługi poprzez serwis m2med : Specjalista posiadający profil w serwisie jest uprawniony do zamieszczania i zarządzania treściami na swoim profilu na swój temat. Uprawnienia i treści zamieszczane na profilach są weryfikowane przez usługodawcę. 

Wykaz specjalizacji:  radca prawny (kancelaria), adwokat (kancelaria), adwokat kościelny (kancelaria), notariusz (kancelaria), komornik (kancelaria), mediator, detektyw, psycholog, doradca zawodowy, stowarzyszenia/ fundacje (profilem kwalifikujące się do wsparcia dla osób będących w rozwodzie.)

6)      Placówka stacjonarna – miejsce spotkania po umówionej wizycie w kalendarzy w serwisie, odbywa się pod adresem osoby oferującej usługę lub innym wspólnie ustalonym miejscu pomiędzy specjalistą a użytkownikiem.

7)      Porada/ spotkanie- usługa którą wykupuje użytkownik serwisu u specjalisty posiadający profil w serwisie.

8)      Profil – informacje na temat specjalisty, znajdujące się na jego profilu:

Informację do zamieszczenia: imię i nazwisko/ nazwa, adres, lokalizacja na mapie, zdjęcie/ logo, doświadczenie, terminarz (kalendarz spotkań), cennik.

9)      Rejestracja – proces utworzenia konta.

10)  Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Profesjonalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

11)  Usługa – wybrana usługa dostępna w serwisie, którą użytkownik lub (i) specjalista dobrowolnie wybiera/ kupuje w serwisie.

12)  Terminarz (Kalendarz spotkań)- możliwość przez użytkownika dokonania rezerwacji spotkania u wybranego specjalisty. Dla specjalisty możliwość udostępnienia swojego terminarza, aby użytkownik mógł dokonać rezerwacji spotkania/ porady.

13)  Płatności online- możliwość dokonania opłaty za spotkanie/ porady. Jest to opcja dla użytkownika a także dobrowolna możliwość podpięcia takiego rozwiązania dla specjalisty.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 

§2 Rodzaje i zakres usług serwisu m2med

1.      Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

1)      umożliwia Użytkownikom publikowanie osobistych opinii o specjaliście u którego odbyła się porada/ spotkanie

2)      m2med udostępnia wyszukiwarkę specjalistów z zakresu rozwodu i spraw okołorozwodowych a także dziedzin pokrewnych mających wpływ na polepszenie swojego życia

3)      użytkownik ma możliwość zadawania pytań w serwisie,

4)      specjalista ma możliwość korygowania informacji o sobie, odpowiadać na opinie. Jeśli dojdzie do sporu pomiędzy użytkownikiem a specjalistą, strony konfliktu rozwiązują problem poza serwisem.

5)      serwis umożliwia rezerwacje spotkania poprzez kalendarz spotkań (terminarz).

6)       Sposób realizacji spotkania należy do użytkownika. W serwisie dostępna jest opcja spotkania w placówce stacjonarnej (lub online, jeśli specjalista posiada aktywację w serwisie.

2.      m2med świadczy usługi z zakresu:

- informacyjnego o tematyce rozwodowej przez Internet,

- dostarcza rozwiązania (serwis) umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem a specjalistą (umówienie spotkania, odbycie porady online, płatności online),

- usługodawca daje także możliwości specjalistom z zakresu reklamy,

3.      Wybrane usługi dla specjalisty są dostępne po dokonaniu zakupu wybranego rozwiązania poprzez serwis lub po kontakcie i ustaleniu szczegółów pod adresem: specjalisci@rozwod-popolsku.pl

4.      Pozycja specjalisty w wynikach wyszukiwania w serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w terminarzu, poziom lub jakości uzupełnienia profilu oraz zawarta z usługodawcą odpłatna umowa.

5.      Konta użytkownika oraz profil podstawowy (pakiet podstawowy) są bezpłatne, chyba, że specjalista będzie chciał skorzystać w innego pakietu niż podstawowy.

6.      Korzystanie z serwisu dla użytkownika jest darmowe. Chyba, że skorzysta ona z płatności online za usługę, wtedy kwota jaką ponosi to koszt spotkania/ porady ustalony i widoczny u wybranego specjalisty.

7.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3 Warunki do korzystania z usług serwisu

W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
1)      posiadać dostęp do sieci Internet,

2)      posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o specjalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u specjalisty  za pomocą terminarza(pod warunkiem, że specjalista taki terminarz ma aktywny), pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail (poprawna rejestracja użytkownika). 
Zarezerwowanie wizyty u specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych użytkownika oraz udostępnienia tych danych wybranemu specjaliście. usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika uniemożliwi wykonanie zlecenia..
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych następuje w chwili akceptacji w momencie rejestracji konta użytkownika.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem specjalisty za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem terminarza. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą terminarza terminu z przyczyn leżących po stronie specjalisty. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu.
Profesjonalista ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą terminarza. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

§4 Opinie i pytania do specjalistów w serwisie

Każda zamieszczana opinia w serwisie jest opatrzona nickiem jaki został podany w momencie rejestracji konta.
Opinie zamieszczane w serwisie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie naszych odczuć związanych odbytym spotkaniem/ poradą/ wykonaną usługą. Kategorycznie zabrania się wydawania opinii prywatnych, niezwiązanych z realizowana usługi w serwisie.
Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na profilu jednego specjalisty, jednak może zostać ona dodana po wykonaniu całego zlecenia i być adekwatna do całej wykonanej usługi przez specjalistę na rzecz użytkownika. użytkownik może edytować swoją recenzję.
Obowiązuje kategoryczny zakaz zamieszczania reklam, linków zewnętrznych, lokowania produktu oraz opiniowanie innych serwisów w komentarzach, zadawanych pytaniach, odpowiedziach i innych miejscach umożliwiających wpisywanie swobodnych treści przez użytkowników i specjalistów.
Kategoryczne zabrania się manipulacji komentarzami i opiniami. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy stronami (użytkownik- specjalista), proszę rozwiązywać poza serwisem. Jeśli strony zażegnają konflikt mogą edytować swoją opinię lub komentarz.
W opiniach, komentarzach, profilach niedozwolone jest zamieszczanie informacji niezgodnych z prawdą, wulgarnych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, dotyczących życia prywatnego i rodziny specjalisty lub użytkownika, oskarżanie o przestępstwa lub naruszenia. W przypadku kiedy użytkownikowi lub specjalista odczuwa poczucie niezgody, proszony jest o wyjaśnienie sprawy bezpośrednio z osobą do której ma problem.
Opinie w serwisie mogą dodawać osoby rzeczywiście korzystające z serwisu. Nie można dodawać opinie specjalista specjaliście. Niedozwolone są także praktyki, zakładania fikcyjnych kont na potrzeby dodawania opinii, każde wychwycenie takich poczynań będzie skutkowało usunięciem konta użytkownika.
Zabrania się tworzenia kont na potrzeby dodawania przychylnych komentarzy. Na przykład: pracownicy danej kancelarii/ stowarzyszenia/ fundacji, tworzą konta aby „podbić” pozycję specjalisty w serwisie. Wychwycenie takich praktyk będzie skutkowało usunięciem profilu specjalisty z serwisu.
Użytkownik piszący komentarz, zobligowany jest do napisania prawdy.
W przypadku zamieszczenia opinii niezgodnej z regulaminem administrator serwisu może komentarz usunąć. Osobie, której komentarz zostanie usunięty nie przysługuje odwołanie a także roszczenie z tego tytułu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy użytkownikiem a specjalistą. Serwis nie jest dysponentem informacji jakie przekazywane są pomiędzy użytkownikiem a specjalistą w trakcie umówionego spotkania/ porady/ wykonywanej usługi.
Zadawanie pytań w serwisie ma charakter informacyjny, nie jest to indywidualna wiążąca porada. 
Indywidualna porada w swojej sprawie może odbyć się poprzez umówienie/ wykupienie spotkania/ porady i przedstawienie swojego problemu w sposób wyczerpujący.

§5 Zakładanie kont użytkowników, specjalistów, weryfikacja

Aby utworzyć profil specjalisty lub użytkownika niezbędne jest podanie informacji podstawowych, tj:
- imię, nazwisko- użytkownik i (lub) specjalista (opcjonalnie tytuł zawodowy specjalisty)/ nazwa- specjaliści 

- nick (opcjonalnie, użytkownik)

- dane adresowe- specjalista (opcjonalnie współrzędne geograficzne)

 - telefon, mail– użytkownik i (lub) specjalista (dane niezbędne do założenia konta, niewidoczne na profilu specjalisty lub koncie użytkownika „od fontu” )

Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji a także blokady lub usunięcia konta w przypadku, jeśli dane do bezpośredniego kontaktu ze specjalistą zostaną zamieszczone na jego profilu.

UWAGA! Dane wpisywane w pola wymagane muszą być adekwatne do wymagania pola, nie można wpisywać innych danych zamiast właściwych wymaganych (np. zamiast imię wpisać numer telefonu)

Każdy utworzony profil prze specjalistę przed aktywacją będzie weryfikowany a o jego statusie specjalista otrzyma powiadomienie mailem.
Specjalista na swoim profilu może: 

- edytować informacje zamieszczone na swoim profilu,

- dodać/ edytować jedno zdjęcie lub logo, jednocześnie godząc się na upublicznianie swojego wizerunku,

- odpowiadać na opinię oraz pytania,

Zdjęcie lub grafika musi odzwierciedlać faktycznego specjalistę lub logo, które jest jego własnością i posługuje się nim w swojej działalności. 
Zamieszczając zdjęcia/ logo w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji. 
Serwis ma prawo odmówić rejestracji profilu specjalisty i (lub) użytkownika, jeśli jest ono niezgodne z regulaminem.  
Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, specjaliście udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania odpowiedzi lub jego jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
Każdy użytkownik może edytować lub usunąć swoje konto, zadać pytanie, dodawać opinię, komentarze i edytować je, umówić się na spotkanie, poradę lub wykonanie usługi. 
Zabrania się tworzenia fikcyjnych kont użytkownika i profili specjalistów.

§6 Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług. Rejestracja i logowanie w serwisie dla użytkowników i specjalistów

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
- rejestrację w Serwisie (użytkownicy, specjaliści),

- rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook (tylko użytkownicy), 

- poprzez dokonanie zarezerwowanie w terminarzu,

- poprzez zadanie pytania w serwisie,

- poprzez jakąkolwiek aktywność w serwisie.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
Zawierając umowę w serwisie o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista potwierdza, że podane przez niego informacje są autentyczne i zgodne z prawdą.
Zawierając umowę w serwisie o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, firmowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Z możliwością wykupienia czasowych pakietów dla specjalistów.
Zawierając umowę na odległość specjalista, użytkownik, ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
Zawierając umowę na odległość, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wykupując pakiety w serwisie ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodu, pod warunkiem, że zakup pakietu nie jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
Specjalista po utworzeniu profilu będzie maił możliwość wykupienia pakiety dostępnego w serwisie, aby móc oferować użytkownikom serwisu swoje porady, spotkanie, usługi. W zależności od wybranego pakietu specjalista może być pozycjonowany w serwisie. Jego zdjęcie/ logo może widnieć na stronie głównej serwisu. Specjalista będzie miał także możliwość dokupowania innych możliwości promowania się w serwisie lub mediach społecznościowych należących do Rozwód Po Polsku lub na kontach Rozwód Po Polsku w innych serwisach. Wybór dodatkowych opcji ma zastosowanie niniejszego regulaminu, łącznie z udzieleniem licencji na bezterminowe i bezpłatne udostępnianie treści w Internecie. 
Serwis Rozwód Po Polsku będzie korzystał z różnych rodzajów reklam płatnych i bezpłatnych w Internecie, w związku z czym zakładając konto użytkownika lub specjalisty akceptujesz regulamin, który przewiduje możliwość reklamowania się z zawartymi treściami zamieszczonymi przez użytkowników i (lub) specjalistów.
W celu Rejestracji w serwisie jako użytkownik lub specjalista, należy przejść na stronę m2med lub m2med. W przypadku specjalistów można zgłosić chęć rejestracji od strony serwisu, w tym celu należy napisać maila na adres: specjalisci@rozwod-popolsku.pl 
Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę i jest bezpłatne.
W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody, wtedy usługodawca usunie konto z serwisu.
Użytkownikowi lub (i) specjalista może zrezygnować z usług serwisu usuwając swoje konto samodzielnie lub przesyłając oświadczenie o usunięciu danego konta z serwisu, wysyłając podpisane oświadczenie (ręcznie podpisany skan/ zdjęcie lub pocztą) na adres: bok@rozwod-popolsku.pl lub adres m2med; ul. Szczęsna 26; 02-454 Warszawa. Adres dla specjalistów: specjalisci@rozwod-popolsku.pl 
Treść oświadczenia musi zawierać: imię, nazwisko, nick (jeśli jest), mail, nr tel., data.

Oraz treść docelowa: Proszę o usunięcie konta….. z serwisu Rozwód Po Polsku wraz z udzielonymi zgodami na….. .

W przypadku rejestracji profilu a następnie weryfikacji przez serwis i wystąpieniu niezgodności, serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktywacji lub braku aktywacji konta do czasu wyjaśnienia sytuacji. W uzasadnionych sytuacjach, serwis może poprosić o okazanie niezbędnych dokumentów celem weryfikacji  autentyczności specjalisty.
Kategorycznie zabrania się przekierowywania użytkowników, którzy zgłoszą się do specjalisty w serwisie po poradę, spotkanie, usługę na omijanie serwisu przy pierwszej i  kolejnych porad, spotkań, usług. 
Z konta utworzonego przez użytkownika lub specjalistę może korzystać tylko i wyłącznie osoba, która jest uprawniona. Korzystanie z konta prze osoby inne/ trzecie jest zabronione.
Zabrania się udostępniania i korzystania ze swojego konta osobom trzecim.
Specjalista może zrezygnować z profilu w serwisie usuwając konto. W przypadku, jeśli dany specjalista wykupił pakiet, rozwiązanie umowy następuję po pisemnym (może być skan podpisanego dokumentu) wypowiedzeniu umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od pierwszego dnia kolejnego miesiąca (np. jeśli wypowiedzenie zostanie złożone 15.03. to okres wypowiedzenia liczony jest od 01.04 a ostatnim dniem aktywnego pakietu jest 30.06). Adres mail do kontaktu dla specjalistów: specjalisci@rozwod-popolsku.pl 
Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 
W przypadku, jeśli kasacja konta dotyczy specjalisty, który ma wykupiony pakiet i zarezerwowane wizyty, to następuję wyłączenie możliwości rezerwacji porad, jednak dotychczas zarezerwowane spotkania przez użytkowników muszą się odbyć w przeciągu 1 miesiąca od otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy z (od) serwisu. Serwis zachowuje w takim przypadku prawo do opłat jakie specjalista jest zobligowany uiścić w kwocie wykupionego pakiety za kolejne dwa miesiące, liczone od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od daty otrzymania wypowiedzenia ze strony serwisu (np. specjalista otrzymuje wypowiedzenie 15.03, to do 15.04 jest zobligowany wywiązać się w stosunku do użytkowników serwisu, którzy skorzystali z jego porad/ usług/ spotkań w serwisie. Natomiast płatności w serwisie w taki przypadku należy uiścić za miesiąc marzec- w ramach pakietu, kwiecień- w ramach pakiety na okresie  oraz maj -opłata za maj, jest opłatą serwisową. Wykasowanie konta następuję po wywiązaniu się z wszystkich umówionych wizyt w terminarzu, jednak nie później niż do 15.04.). W przypadku jeśli specjalista nie wykona umówionych porad w terminarzu, jest on zobligowany do polubownego rozwiązania należności względem użytkownika serwisu, w przeciwnym razie użytkownik będzie miał prawo dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Jednak serwis nie będzie stroną postępowania.

§7 Odpowiedzialność użytkowników, specjalistów i serwisu

Każdy użytkownik oraz specjalista powinni być jedynymi posiadaczami loginu i hasła do konta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie lub brak poufności przy operowaniu loginem i (lub) hasłem do konta/ profilu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp no kont użytkowników i profili specjalistów. W przypadku kiedy jeśli użytkownik lub specjalista uzna, że dostęp do konta moją lub mogą mieć osoby trzecie, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników i specjalistów w serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za szkody jakie mogą wyniknąć pomiędzy użytkownikiem a specjalistą lub specjalistą a użytkownikiem. Serwis nie odpowiada także za zamieszczanie treści niezgodnych z prawem, treści zaciąganych z innych stron internetowych i wszystko co jest zamieszczane w serwisie przez jego użytkowników czy specjalistów ale nie przez serwis.
Serwis nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pomiędzy użytkownikiem a specjalistą lub specjalistą a użytkownikiem.
Użytkownik, specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści, informacje oraz działania (które mogą również podlegać pozwom cywilnym lub karnym) w serwisie
Serwis wyraźnie zastrzega sobie prawo, że korzystanie z dostępnych usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkowników i specjalistów. Specjaliści są gwarantami oferowanych porad/ spotkań/ usług. 
W przypadku zgłoszenia się do serwisu organów rządowych o udzielenie informacji na temat użytkownika lub specjalisty, serwis udzieli niezbędnych informacji w zakresie jaki jest mu znany.
Serwis nie odpowiada za utracone korzyści użytkowników i (lub) specjalistów.
Serwis nie gwarantuje specjalistom wyższej pozycji w wyszukiwarce, lepszych wyników sprzedażowych, zwiększenia liczby klientów, lepszej widoczności w Internecie, lokalizacji na dostępnych mapach poza serwisem (pod warunkiem, że specjalista wprowadzi właściwe współrzędne geograficzne).
Zabrania się tworzenia fikcyjnych kont użytkownika i (lub) profili specjalistów. m2med nie ponosi odpowiedzialności za tworzone w serwisie konta i profile, które osób, specjalistów, którzy w rzeczywistości nie istnieją lub są nieaktywne lub posiadają zawieszoną działalność.

§8 Postępowanie reklamacyjne

Rolą serwisu jest utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz rozwiązywanie problemów aby serwis działał poprawnie, spełniając swoją funkcję. 
Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony, działaniu usług, uwagi, sugestie i reklamacje użytkownik lub specjalista może zgłosić, kontaktując się z serwisem pod adresem: bok@rozwod-popolsku.pl . Zgłoszenia takie będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, w terminie 14 dni roboczych.
Odpowiedzi na zgłoszenia będą kierowane na adres z którego nastąpił wpływ korespondencji.
Każdy użytkownik i (lub) specjalista może reklamować usługi dostępne w serwisie. Serwis odpowie w ciągu 21 dni od daty w pływu a jeśli termin odpowiedzi maiłby się wydłużyć, osoba wnioskująca reklamację zostanie o tym poinformowana.
Jeśli reklamacja zostanie złożona a jej rozstrzygnięcie będzie znajdowało się w regulaminie serwisu, to serwis zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi i rozpatrywania wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

Regulamin serwisu może ulec zmianie. Może to wynikać z przyczyn zależnych lub niezależnych od serwisu. W przypadku kiedy dojdzie do zmian zapisów. użytkownicy i specjaliści zostaną o tym fakcie poinformowani mailem. Informacje o zmianach wysyłane będą na adresy mail podane w serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik lub specjalista posiada w systemie nieaktualny adres mail. 
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
Sprawy nieuregulowane w regulaminie, mają zastosowanie przepisów prawa.
Rozstrzyganie sporów znajduje swoje zastosowanie w Sądzie właściwym dla siedziby serwisu.
Jeśli wyniknie spór pomiędzy użytkownikiem a serwisem lub serwisem a użytkownikiem, albo pomiędzy specjalistą a serwisem lub serwisem a specjalistą,  to pamiętajcie proszę, że naszą największą mocą jest moc komunikacji, dlatego też w przypadku nieporozumienia- porozmawiajmy, mediujmy. 
Adres mail dedykowany sporom, sytuacjom trudnym:
info@m2med.pl